Regulamin

zasady jakie panują w naszym hostelu

Regulamin wynajmu noclegów

Staramy się, aby pobyt był dla wszystkich miłym wspomnieniem. Jednak jak wszędzie, nas również kilka ważnych zasad

REGULAMIN Cicho Sza Pokoje
1. Najmujący pokój Gość zobowiązany jest do okazania przy zameldowaniu dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość
Gościa. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający
zameldowanie obłsuga ma obowiązek odmówić wydania klucza do pokoju.
2. Obiekt Cicho Sza Pokoje może odmówić przyjęcia Gościa, który:
– jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, przy zachowaniu wpłaconej opłaty za pobyt.
– podczas poprzedniego pobytu rażąco
naruszył regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu obiektu lub Gości albo szkodę
na osobie Gości, pracowników obiektu lub innych osób przebywających w obiekcie,
albo też w inny sposób zakłócił spokój .
3. Rozpoczęcie pobytu w obiekcie Cicho Sza Pokoje, jest równoznaczne z zaakceptowaniem przepisów
tego regulaminu przez Gościa .
Gość zobowiązany jest do uregulowania należności za pobyt najpóźniej w dniu przyjazdu.
4. Pokój w obiekcie Cicho Sza Pokoje wynajmowany jest na doby.
5. Doba hotelowa trwa od godziny 14.00 w dniu wynajmu do godziny 10.00 dnia
następnego.
6. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość
powinien zgłosić obsłudze do godziny 9.00 dnia, w którym upływa termin najmu
pokoju, co jednak nie wiąże obiektu Cicho sza pokoje. Obsługa uwzględni życzenie przedłużenia pobytu
w miarę posiadanych możliwości.
7. Pozostanie w pokoju poza godzinę 10.00 jest traktowane
jako przedłużenie pobytu. W przypadku, gdy Gość opuści pokój po godzinie 10.00 –
obsługa naliczy opłatę za kolejną dobę wynajmu pokoju, nie jest to jednak równoważne z przedłużeniem pobytu.
8. Wb przypadku rezygnacji z trwającego pobytu gość nie ma podstawy domagać się zwrotu kwot wpłaconych za pobyt.
9. W przypadku gdy pokój nie zwolniony do godziny 10.00 , a pokój jest zarezerwowany dla innej osoby, wówczas obsługa może wejść komisyjnie do pokoju, podczas nie obecności gościa, spakować jego rzeczy i przenieść do magazynu.
10. Po zakończeniu pobytu gość zwraca klucze obsłudze lub po uzgodnieniu z obsługą Cicho Sza Pokoje pozostawia klucz w sejfie na klucze.
11. W obiekcie Cicho Sza Pokoje mogą przebywać tylko wyłącznie osoby, które opłaciły nocleg.
12. Osoby niepełnoletnie lub ubezwłasnowolnione mogą przebywać w obiekcie Cicho Sza pokoje
wyłącznie w towarzystwie opiekuna prawnego. pobyt dziecka do lat sześciu jest bezpłatny.
13. Za zachowania dzieci, w tym poczynione uszkodzenia lub szkody odpowiadają
opiekunowie prawni dzieci.
14. Na terenie obiektu Cicho Sza pokoje, w tym – w pokojach , zgodnie z ustawą z dnia 8 kwietnia 2010
roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu
i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 81,
poz. 529) – obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych .
15. Złamanie zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych na terenie obiektu
jest równoznaczne z pobraniem opłaty w wysokości 600 zł. Palenie dozwolone jest tylko na zewnątrz budynku z zachowaniem zasad czystości.
16. W obiekcie Cicho Sza Pokoje obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do 6.00 dnia
następnego.
17. W godzinach ciszy nocnej Goście i osoby korzystające z usług obiektu Cicho Sza pokoje mają
obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu
innych osób.
18. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju
uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń obiektu Cicho Sza Pokoje powstałe
z winy jego lub odwiedzających go osób. Powyższe oznacza w szczególności, że jeśli
ściany, sufity, pościel, ręczniki, wykładziny podłogowe, urządzenia sanitarne , zostaną
zniszczone lub uszkodzone (w tym zabrudzone ponad przeciętną miarę), wskutek
działania Gościa lub innych osób, którym Gość udostępnił pokój , wówczas Gość
zostanie obciążony kosztami czyszczenia, naprawy, zakupu nowego wyposażenia lub
innego sposobu przywrócenia mienia obiektu do stanu poprzedniego.
19. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach i innych pomieszczeniach grzałek i innych urządzeń elektrycznych,
nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń. Powyższe nie dotyczy ładowarek
i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
20. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach
i innych pomieszczeniach otwartego ognia w jakiejkolwiek postaci.
21. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi
i upewnić się, że są zamknięte.
22. Odpowiedzialność obiektu Cicho Sza Pokoje z tytułu utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych
przez Gościa do obiektu regulują przepisy art. 846-849 Kodeksu Cywilnego.
Odpowiedzialność hostelu podlega ograniczeniu, i obiekt nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w pokoju.
Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za szkody w wyniku sił wyższych, w tym za brak wody , prądu czy gazu.
23. Obiekt świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń
dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o bezzwłoczne zgłoszenie ich
obsłudze, co umożliwi reakcję.
24. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego
Gościa będą odesłane na jego koszt, na adres przez niego wskazany. W przypadku
nie otrzymania takiej dyspozycji obiekt Cicho Sza Pokoje przechowa te przedmioty przez 1 miesiąc, a
następnie przekaże je na cele charytatywne lub do użytku publicznego.
25. Akceptowany jest pobyt zwierząt. W takim przypadku pobierana jest kaucja zwrotna w kwocie 100-200 zł.
Gość ponosi odpowiedzialność finansową za ewentualne szkody spowodowane przez pupila i sprzątania po zwierzęciu.
26. W przypadku dokonania rezerwacji i nie pojawienia się gościa w obiekcie Cicho Sza pokoje obiekt zastrzega sobie prawo pobrania opłaty za jedną dobę wg. cennika.
27. Jakiekolwiek usterki prosimy zgłaszać w dniu przyjazdu. Brak zgłoszenia oznacza brak zastanych usterek i zniszczeń.
28. W przypadku rezerwacji grupowych (powyżej 4 osób) obiekt Cicho Sza Pokoje ma prawo do pobrania kaucji zwrotnej w wysokości 150 zł za osobę. Kaucja jest zwracana po sprawdzeniu stanu pokoju.
29. Zaliczka wpłacona za pobyt podlega zwrotowi w 100 procentach jeżeli rezerwacja zostanie odwołana do 7 dni – klient indywidualny lub 14 dni pobyt grupowy.
30. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, obiekt Cicho Sza Pokoje może
odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka
zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań personelu obiektu,
uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za
ewentualnie poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu obiektu.